Echtscheiding

In een emotioneel moeilijke periode, wanneer u eenmaal heeft besloten te scheiden, is het nodig een aantal belangrijke zaken toch goed te regelen. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, zal een goede regeling getroffen moeten worden over o.a. het gezag, het hoofdverblijf en de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en de te betalen (kinder- en evt. partner)alimentatie. Voor de duur van de echtscheidingsprocedure is het mogelijk voorlopige voorzieningen te treffen voor spoedeisende kwesties, zoals een alimentatieregeling en/of een omgangsregeling, alsook om afspraken vast te leggen wie voorlopig in de woning kan blijven. Als u ervoor kiest om samen met uw partner de scheiding te regelen, is het ook mogelijk u bij te staan.

Bij uw eerste gesprek in verband met een echtscheiding is het raadzaam de navolgende stukken te verzamelen en mee te nemen:

 • trouwboekje en paspoort;
 • kopie huwelijkse voorwaarden, indien u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent;
 • laatste 3 loonstroken van u beiden;
 • laatste jaaropgave;
 • kopie laatste aangifte en evt. beschikking Inkomstenbelasting;
 • overzicht schulden en bewijs van betaling;
 • kopie polis ziektekosten en bewijs van betaling;
 • gegevens spaargelden en/of beleggingen;
 • polis levensverzekering;
 • gegevens van pensioenrechten;
 • kopie huurovereenkomst en bewijs van betaling;
 • specificaties huur- en zorgtoeslag;
 • specificatie kindgebonden budget en/of kosten kinderopvang;
 • WOZ beschikking bij eigen woning;
 • polis hypotheek en bewijs van betaling;
 • gegevens over erfenissen en/of schenkingen.

Hoe de bezittingen en schulden verdeeld zullen worden, hangt af onder welke voorwaarden u getrouwd bent dan wel welke afspraken u beiden vooraf heeft gemaakt dan wel thans wenst te maken. Koelman Advocatuur zal op een betrokken en resultaatgerichte wijze aan de slag met u gaan. Samen met u en eventueel uw partner worden de verschillende mogelijkheden bekeken om snel tot de beste oplossing voor uw scheiding te komen.

 

Alimentatie 

Er is een wederzijdse onderhoudsverplichting bij huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze verplichting loopt door na een scheiding. Dat betekent dat je van elkaar financiele steun mag verwachten als je onvoldoende in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Voor de hoogte van de alimentatie is aan de ene kant de behoefte van de alimentatiegerechtigde van belang en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Hierbij wordt gekeken naar de normen die de rechter hanteert.

Bij kinderen is de behoefte redelijk eenvoudig te bepalen. Er zijn normen gesteld, de zogenaamde Tremanormen, waarin staat hoeveel een kind van een bepaalde leeftijd nodig heeft. Dit is mede afhankelijk van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Bij de vraag hoeveel partneralimentatie er betaald dient te worden is het nodig een draagkrachtberekening op te stellen waarin met alle inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige rekening wordt gehouden. U weet vervolgens wat een redelijk bedrag is dat u aan alimentatie dient te betalen of te vragen. Ook als u zich laat bijstaan door een andere advocaat kunt vragen een draagkrachtberekening te maken bij wijze van second opinion. U kunt met uw ex-partner afspraken maken over de duur en de hoogte van de te betalen c.q. ontvangen alimentatie. lukt dit niet dan zal de rechter hierover een beslissing nemen.

In elk geval eindigt de verplichting om partneralimentatie te betalen:

 • twaalf jaar na inschrijving van de echtscheiding;
 • als de alimentatiegerechtigde gaat samenleven of trouwen met een ander;
 • als de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde overlijdt.

 

Gezag 

Als u samen kinderen heeft gekregen tijdens huwelijk en u gaat scheiden staat in de wet dat u samen het gezag behoudt. Als u niet getrouwd bent geweest, maar wel samen kinderen heeft gekregen, betekent dit niet dat u samen het gezag heeft. Het is belangrijk om dan afspraken te maken met uw (ex) partner over de erkenning van uw kind en het gezamenlijk gezag over uw kind. Als u er niet samen uitkomt, kunt u zich door Koelman Advocatuur laten bijstaan. Indien nodig zal een procedure gevoerd worden over vaststelling vaderschap, erkenning en gezag.

 

BELLEN

mw. mr. S.L.B. Koelman-Duijf

Ma – Vrij: 09:00-12:00 en 14:00-17:00

+31(0)85-7733664

Fax: 043-2030005

BEZOEKEN

Alleen op afspraak

Markt 14

6211 CJ Maastricht

Koelman-advocatuur

KOELMAN - ADVOCATUUR