Indien er geschillen ontstaan over de uitvoering van een overeenkomst waarbij arbitrage is overeengekomen, is het mogelijk u met raad en daad bij te staan. Is in een geschillenregeling niet een dergelijke clausule opgenomen, dan dienen partijen zich bij een conflict tot de gewone rechter te wenden, tenzij onderling anders is overeengekomen. Een arbitrage-clausule is derhalve een uitzondering op de regel. Die uitzondering wordt veelal in het leven geroepen met in het achterhoofd de veronderstelling dat een abitrale procedure korter van duur is dan een procedure bij de rechtbank, efficiƫnter verloopt en met meer specifieke deskundigheid wordt behandeld door arbiters, nu deze arbiters veelal door en in overleg met partijen worden benoemd. Een of meer arbiters zijn nogal eens afkomstig uit de branche van partijen zelf, waarmee, zo denkt men, beter recht zou worden gedaan aan de specifieke omstandigheden waarin partijen verkeren. De praktijk leert echter dat de voordelen van arbitrage niet altijd worden verwezenlijkt. De duur van de gemiddelde rechtbankprocedure is inmiddels aanmerkelijk bekort. Het relatieve tijdsvoordeel van arbitrages is daarmee verdwenen, nu met name bij ingewikkelde kwesties arbitrages gemakkelijk de duur van een jaar wordt overschreden. Specifieke deskundigheid van arbiters kan in sommige situaties een voordeel zijn. Echter de praktijk leert dat dergelijke deskundigheid niet ruim voor handen is. Aan het selectieproces van arbiters door partijen dienen strenge eisen te worden gesteld, en wanneer dit niet correct is geschied, het risico van partijdigheid van een of meer arbiters niet geheel valt uit te sluiten. Een verder bijkomend nadeel van arbitrage zijn de kosten van deze procedure. Bij meer ingewikkelde kwesties kunnen de kosten van arbitrage hoog oplopen en zijn deze kosten dan ook niet in verhouding met die van een procedure bij de gewone rechter.

De slotsom is dat arbitrage in zijn algemeenheid voordelen kan hebben wanneer het gaat om hoogst gespecialiseerde conflicten waarbij de specifieke deskundigheid van arbiters daadwerkelijk een voordeel kan zijn. Aangezien in dit traject, wanneer partijen een arbitrage clausule zijn overeengekomen, diverse ijkmomenten en vaak ‘valkuilen’ van belang zijn, is het belangrijk dat u vanaf het eerste moment bijgestaan wordt, zodat wij u van juist advies kunnen dienen bij het bepalen van uw positie en het omzeilen van deze ‘valkuilen’.

KOELMAN - ADVOCATUUR